Veľkopriemerové pilóty

Veľkoprofilové technológie špeciálneho zakladania

Spoločnosť Stavex Top realizuje vŕtané pažené a nepažené pilóty s priemerom od 600 do 1200 mm v kombinácii s vŕtanými pilotovými hlavicami do priemeru 1500 mm.

Pri realizácii prác využíva naša spoločnosť pilótovacie súpravy:
Technológiou veľkopriemerových pilót je možné hĺbkové zakladanie halových, priemyselných, skladových a obchodných objektov, občianska a bytová výstavba a zakladanie dopravných stavieb (základy mostných objektov, oporné múry , podjazdy, podchody a podobne).

Prostredníctvom pilótov spoločnosť vyhlbuje stavebné jamy – prerezávané pilotové steny alebo pažiace steny s medzerami medzi pilótami vyplnenými torkrétom. V kombinácii s výdrevou a OK pažiacimi profilmi aj záporové paženie.

Spoločnosť sa zameriava aj na stabilizáciu zosuvov. Zaoberá sa výstavbou štrkových pilótových stien, pažiacich pilótových stien, oporných múrov a pod.

Pilotovou technikou budujeme vsakovacie studne a vrty s vystrojením perforovanými výpažnicami alebo štrkovou výplňou.

Stavex Top využíva niekoľko metód konsolidácie podložia pre podlahy a komunikácie priemyselných a dopravných stavieb. Medzi najvýhodnejšie metódy konsolidácie patria štrkové konsolidačné pilóty ako pažené vrty alebo realizované technológiou FRANKI.

Realizácie

085555
090738
090934

Stuha mobil