Zemné kotvy

Maloprofilové technológie špeciálneho zakladania

Technológia spočíva v zabudovaní dočasnej alebo trvalej zemnej kotvy pre ukotvenie inej geotechnickej konštrukcie – múru, pažiacej steny, prikotvenie základu existujúceho objektu pri jeho podkopaní alebo stabilizácii, kotvenie paženia stavebných jám, prikotvenie nových základov osadených v svahoch, stabilizácia zosuvných území a podobne.

Kotvy sa dajú realizovať ako tyčové – výstroj betonárska výstuž alebo špeciálne vyrobená kotevná tyč, respektíve ako lanové ( dvoj až 8-lanové) .

Realizujú sa zabudovaním výstroja kotvy (tiahlová a koreňová časť) do vrtu vyplneného cementovou zálievkou. Po čiastočnom zatuhnutí sa vykonáva jednostupňová alebo viacetapová injektáž koreňa kotvy a po zatuhnutí koreňa sa vykoná predopnutie kotiev voči opornej konštrukcii zo železobetónu ( ŽB nosníky,platne, prefabrikované rebrá a podobne) alebo z OK – dočasné a trvalé nosníky z U,I profilov alebo štetovníc.

Kotvy sa používajú v dočasnej úprave – ich doba aktivácie je maximálne do ich dočasnej funkčnosti do 2 rokov alebo ako trvalé (antikorózna úprava ) s možnosťou ich dopínania a dlhodobej kontroly stavu napätosti v kotve.

Stuha mobil